Gateway to Nepali Politics and Civil Society
HOME
Institutions
Human Rights
Civic Education
Caste & Ethnicity
Gender
Conflict Resolution
Media
Documents

Search Site

Back to FES Nepal

Ethinic Organizations

Nepal Federation of Nationalities (NEFEN)

Member Organizations of NEFEN

1. Nepal Thami Samaj
2. Nepal Majhi Utthan Sangh
3. Nepal Bote Samaj
4. Nepal Magar Sangh
5. Tamu Bauddha Sewa Samiti
6. Nepal Darai Jati Utthan Sangh
7. Nepal Chepang (Praja) Sangh
8. Rongse Jum Thi
9. Dhimal Jatiya Bikas Kendra
10. Kirat Yakthung Chumlung
11. Walung Utthan Samaj
12. Kirat Yakkha Chhumma
13. Tharu Kalyankari Shabha
14. Nepal Hyolmo Samaj Sewashangh
15. Nepal Santhal Adibasi U. Manch
16. Tajpuria Samaj Kalyan Parishad
17. Kishan Samajik Sewa Club
18. Shingsha Kalyan Kendra
19. Nepal Kumal Samaj Sudhar Samiti
20. Nepal Jhangad (Kodem) Sudhrara
21. Nepal Chhantyal Sangh
22. Nepal Gangai Kalyan Parishad
23. Dura Sewa Samaj
24. Sunuwar Sewa Samaj
25. Kirat Rai Yayokkha
26. Meche Samaj Siwiari Afat
27. Nepal Sherpa Sangh
28. Nepal Bhasa Mangka Khala
29. Byashi Shauka Samaj
30. Thakali Sewa Samiti
31. Nepal Tamang Ghedung
32. Nepal Jirel Sewa Sagha
33. Gorkha Baramo Samaj
34. Nepal Pahari Bikas Sangh
35. Danuwar Jangaran Samiti
36. Raji (Shalma) Bikash Sangh
37. Tangbe Sewa Samaj
38. Tokpegola Sewa Samaj,
39. Mugali Sewa Samaj
40. Nepal Bhujel Sewa Samiti

Other Organizations

Links

 
Copyright©2001. Friedrich Ebert Stiftung, Nepal Office
The information on this site is subject to a
disclaimer and copyright notice.